Thoughts and opinions on Greece's economy, society, politics, foreign trade

Posts tagged ‘μακροπεριβάλλον στο μάρκετινγκ’

Δημιουργία μικρού καταλόγου χωρών-στόχων (short list target-countries)

Από τον μεγάλο κατάλογο πιθανών χωρών-στόχων που έχει δημιουργήσει η επιχείρηση (βλ. προηγούμενη ανάρτησή μας), μπορεί τώρα να προχωρήσει στην επιλογή των 5-6 πλέον υποσχόμενων χωρών-στόχων, οι οποίες και θα αποτελέσουν τον μικρό κατάλογο προεπιλογής (short list) ή τον κατάλογο των πλέον υποσχόμενων αγορών-στόχων.

Η σύνταξη του καταλόγου αυτού καλό είναι να γίνει στην βάση βαθμολόγησης των χωρών – στόχων ανάλογα με τον βαθμό ανταπόκρισής τους στα κριτήρια επιλογής. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αφού αποφασίσει ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να τα συνδέσει με ένα συντελεστή  βαρύτητας, δηλαδή να τα σταθμίσει, σύμφωνα με την σπουδαιότητα που τους αποδίδει. Στην συνέχεια, η αγορά κάθε χώρας θα βαθμολογηθεί για κάθε κριτήριο επιλογής, με ένα βαθμό από την κλίμακα 0-10, όπου το 10 είναι το άριστα. Ο βαθμός ανταπόκρισης για κάθε κριτήριο θα προκύψει πολλαπλασιάζοντας τον βαθμό κλίμακας με τον συντελεστή του κριτηρίου. Ο συνολικός βαθμός κάθε χώρας είναι το άθροισμα των επί μέρους βαθμών ανταπόκρισης.

Από τον μικρό κατάλογο λογικά η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει την πρώτη ή τις πρώτες δύο βαθμολογικά χώρες, στις οποίες και θα επιχειρήσει την εξαγωγική διείσδυση

Ποια κριτήρια όμως έχει στην διάθεσή της η επιχείρηση για την διαδικασία αυτή;

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια, κατά την γνώμη του γράφοντα, είναι:

 • Το μακρο- και το μικροπεριβάλλον της αγοράς κάθε χώρας,
 • Η φάση του κύκλου ζωής της κατηγορίας του προϊόντος,
 • Το μέγεθος αγοράς του προϊόντος και  η ύπαρξη θυλάκων αγοράς (market niches)
 • Η ύπαρξη ομογένειας,
 • Η γεωγραφική απόσταση, κ.ά.

 

Το περιβάλλον της αγοράς-στόχου  (βλ. προηγούμενη ανάρτησή μου)

Η αγορά κάθε χώρας λειτουργεί στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζει αποφασιστικά την διείσδυση και δραστηριοποίηση κάθε επιχείρησης, πολύ περισσότερο δε όταν αυτή είναι ξένη. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να είναι από πολύ ευνοϊκό μέχρι πολύ δυσμενές για την υλοποίηση των στόχων της κάθε επιχείρησης.

Η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία έχει καταλήξει σε ένα μεγάλο κατάλογο χωρών-στόχων, μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον της αγοράς σαν κριτήριο για την επιλογή των χωρών που θα συμπεριλάβει στον μικρό κατάλογο χωρών-στόχων. Λογικά, οι χώρες αυτές θα είναι εκείνες με τα πλέον ευνοϊκά για τους στόχους της επιχείρησης περιβάλλοντα αγοράς.

Το περιβάλλον μιας επιχείρησης σε μια αγορά στο μάρκετινγκ διακρίνεται στο μακροπεριβάλλον (macroenvironment) και στο μικροπεριβάλλον (microenvironment).

 

Το μακροπεριβάλλον της επιχείρησης   (βλ. προηγούμενη ανάρτησή μου)

Το μακροπεριβάλλον είναι γνωστό στα πλαίσια του μάρκετινγκ, παλιότερα απλά ως P.E.S.T. που είναι το ακρονύμιο για Political, Economic, Social, και Technological Environment. Ωστόσο, τελευταία, όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται ο όρος P.E.S.T.L.E.  που σημαίνει Political, Economic, Social, Technological, Legal και Environmental, ίσως γιατί αποδίδει ακριβέστερα την σημερινή πραγματικότητα.

Στο μακροπεριβάλλον που αποτελεί τον ευρύτερο, εξωτερικό, περίγυρο της επιχείρησης σε μια αγορά, συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Το πολιτικο πλαίσιο
 • Η οικονομικό πλαίσιο
 • Το κοινωνικο/πολιτιστικό πλαίσιο
 • Το τεχνολογικό πλαίσιο
 • Το νομοθετικό πλαίσιο, και
 • Το περιβαλλοντικό πλαίσιο

της χώρας στην οποία λειτουργεί η συγκεκριμένη αγορά.

 

Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης   (βλ. προηγούμενη ανάρτησή μου)

 Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης σε μια αγορά αφορά στον άμεσο περίγυρό της. Αναφέρεται σε παράγοντες και στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις και τις εργασίες της και σε τελευταία ανάλυση την αποτελεσματικότητά της.

Στο μικροπεριβάλλον συμπεριλαμβάνονται παράγοντες που εξαρτώνται από την συγκεκριμένη επιχείρηση (π.χ. το μέγεθός της), από τον κλάδο στον οποίο ανήκει, από την αγορά στην οποία δραστηροποιείται κ.ο.κ. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι υπό τον έλεγχο της επιχείρησης. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να μπορεί να τους επηρεάσει.

Για μια μικρομεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια ξένη αγορά, οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

 • Οι αγοραστές,
 • Οι ανταγωνιστές,
 • Οι ενδιάμεσοι,
 • Οι προμηθευτές, και
 • Το κοινό

 

Ανάλυση SWOT   (βλ. προηγούμενη ανάρτησή μου)

Από την μελέτη του μακρο- και του μικροπεριβάλλοντος της επιχείρησης σε κάθε αγορά, άσχετα αν πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική, προκύπτουν οι ευκαιρίες που προσφέρονται στην επιχείρηση, αλλά και οι απειλές που ενδεχόμενα την αναμένουν στην συγκεκριμένη αγορά.

Η μελέτη του συσχετισμού των δυνατών πλευρών και των αδυναμιών, που εξάγονται από την αυτοανάλυση της επιχείρησης, με τις ευκαιρίες και απειλές που συνδέονται με την υπό στόχευση αγορά είναι το αντικείμενο της ανάλυσης SWOT.

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) είναι ένα εργαλείο στην διάθεση της επιχείρησης που μπορεί να την βοηθήσει στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων ως προς το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό  η επιχείρηση θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της στην υπό στόχευση αγορά. Με αυτή την έννοια η ανάλυση SWOT μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα αποτελεσματικό στοιχείο σύγκρισης των προοπτικών της επιχείρησης σε διάφορες ξένες αγορές.

 

Η φάση του κύκλου ζωής της κατηγορίας του προϊόντος

Τα προϊόντα, όπως και οι γενικότερες κατηγορίες τους, έχουν ένα κύκλο ζωής, ο οποίος διατρέχει τις εξής φάσεις: Εισαγωγή, Ανάπτυξη, Ωριμότητα, Κάμψη.

Κατά την Εισαγωγή και κυρίως την Ανάπτυξη, η αγορά είναι όπως λέγεται αναπτυσσόμενη, που σημαίνει ότι οι δυσκολίες είναι λιγότερες και οι πιθανότητες επιτυχίας πολύ περισσότερες σε σχέση με την Ωριμότητα και την Κάμψη.

 

Το μέγεθος αγοράς του προϊόντος και η ύπαρξη θυλάκων αγοράς

Όταν η αγορά προϊόντος συμβαίνει να είναι σχετικά μεγάλη, οι πιθανότητες ύπαρξης θυλάκων αγοράς (market niches) είναι μεγαλύτερες, αλλά και οι θύλακες μπορεί να είναι ικανού μεγέθους, ώστε να ικανοποιούν τους στόχους πωλήσεων μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

 

Η ύπαρξη ομογένειας

Η ύπαρξη ομογένειας, λόγω συναισθηματικών δεσμών με την πατρίδα, αλλά και κεκτημένων συνηθειών, είναι σημαντικός παράγοντας προτίμησης ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, όπως κυρίως τρόφιμα και ποτά και συνεπώς αποτελεί χρήσιμο κριτήριο επιλογής μιας αγοράς. Εξ’άλλου, η ομογενειακή αγορά μπορεί να παίξει ρόλο προθαλάμου εισόδου στην ευρύτερη αγορά της συγκεκριμένης χώρας.

 

Η γεωγραφική απόσταση

Η γεωγραφική απόσταση της υπό στόχευση αγοράς αποτελεί, επίσης, καλό κριτήριο επιλογής μιας χώρας σε πολλές περιπτώσεις προϊόντων, ιδιαίτερα εκείνων που διακρίνονται για το μεγάλο σχετικά βάρος ή όγκο τους σε σχέση με την αξία τους. Το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς είναι πιθανό να αποβαίνει σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 

Πληροφόρηση

Για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα παραπάνω κριτήρια απαιτείται και πάλι έρευνα. Σε αντίθεση με μια μεγάλη, η μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της με την δευτερογενή μέθοδο έρευνας.

Μερικές πηγές, στις οποίες μπορεί να αποταθεί ο ενδιαφερόμενος για πιο εξειδικευμένο πληροφοριακό υλικό, είναι οι παρακάτω:

 • Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του υπ. Εξωτερικών ανά τον κόσμο. Η ιστοσελίδα τους www.agora.mfa.gr  περιέχει  μεγάλο πλούτο πληροφοριακού υλικού για πολλές χώρες. Εξ’άλλου, τα Γραφεία ΟΕΥ, των οποίων αποστολή είναι η στήριξη των ελληνικών εξαγωγών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, ευχαρίστως θα απαντήσουν στα συγκεκριμένα ερωτήματα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 • Η Enterprise Greece (πρωην ΟΠΕ + Ελληνικές Επενδύσεις), ιστοσελίδα www.enterprisegreece.gov.gr .
 • Τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. των ξένων πρεσβειών στην Ελλάδα.
 • Τα μεικτά Ελληνο + (χώρα) επιμελητήρια, π.χ. ελληνογερμανικό, ελληνοαμερικανικό κ.ο.κ.,
 • Το portal εξαγωγών http://www.exportgate.gr

 

Γιάννης Παπαδημητρίου

18-4-2016

Υ.Γ.

Η παρούσα ανάρτηση, όπως και οι προηγούμενες πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και εξαγωγές, προέρχεται από μπροσούρα-εγχειρίδιο, με θέμα «Εξαγωγές για την Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων.

Ανάλυση SWOT και εξαγωγές

Η ανάλυση SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στην διάθεση της διοίκησης της επιχείρησης. Πρόκειται για την αξιολόγηση της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και του περιβάλλοντος, στο οποίο αυτή δρα και κινείται. Η ανάλυση επεκτείνεται στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Σε ό,τι αφορά στους εσωτερικούς παράγοντες η ανάλυση επιδιώκει να εντοπίσει τις  δυνατές και τις αδύνατες πλευρές της, ενώ στους εξωτερικούς επιδιώκει τον προσδιορισμό των προσφερόμενων ευκαιριών, αλλά και των ενδεχόμενων κινδύνων.

Τα δυνατά σημεία αναφέρονται στις δραστηριότητες που ασκεί η επιχείρηση περισσότερο από ή τουλάχιστον ικανοποιητικά και την κάνουν να ξεχωρίζει  από τους ανταγωνιστές της, όπως π.χ.  καλή οργάνωση,  στιβαρή διοίκηση, σύγχρονος εξοπλισμός, ευρεσιτεχνίες, αφοσιωμένο προσωπικό κ.ο.κ.. Οι αδύνατες πλευρές έχουν να κάνουν με τους ίδιους τομείς, αλλά με αρνητικό πρόσημο αυτή την φορά, γενικά με τομείς που χρήζουν βελτίωσης, όπως π.χ. χαλαρή διοίκηση, πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, προβλήματα με το προσωπικό κ.ο.κ.

Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι σχετίζονται με τον περίγυρο της επιχείρησης, το περιβάλλον (μακρο- και μικροπεριβάλλον, βλ. αναρτήσεις Απριλίου 2015) όπου δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Οι ευκαιρίες είναι θετικοί παράγοντες στο περιβάλλον της, τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευθεί προς όφελός της, όπως π.χ. η ανακάλυψη ενός θύλακα αγοράς (market niche) που δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη οι ανταγωνιστές, η δυνατότητα μιας συμμαχίας με άλλες επιχειρήσεις, η απονομή ενός βραβείου σε μια εμπορική έκθεση, οι ευκαιρίες από αλλαγές στις προτιμήσεις της αγοράς, της νομοθεσίας, της τεχνολογίας που μπορεί να τις ικανοποιήσει αποτελεσματικά η επιχείρηση κ.ο.κ.

Οι κίνδυνοι αναφέρονται σε αρνητικούς παράγοντες στο περιβάλλον της επιχείρησης, σε καταστάσεις που αυτή δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός της, όπως π.χ. η εμφάνιση νέων ανταγωνιστών, η παρουσίαση ενός νέου, καλύτερου και φθηνότερου προϊόντος στην αγορά που υποβαθμίζει το αντίστοιχο δικό της, ο κορεσμός της αγοράς κ.ά.

Η ανάλυση SWOT είναι αναγκαία για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωσή της. Γνωρίζοντας τις δυνατές πλευρές της, η επιχείρηση προσπαθεί να τις παντρέψει προς όφελός της με τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην αγορά. Παράλληλα, προσπαθεί να βελτιώσει τις αδυναμίες της, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζει ότι πρέπει να αποφύγει και τις κακοτοπιές από τις απειλές που καραδοκούν στο περιβάλλον της.

Η διαδικασία επιβίωσης είναι αέναη. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι σε συνεχή επιφυλακή, να παρακολουθούν τις τρέχουσες, αλλά και να προβλέπουν και τις μελλοντικές εξελίξεις στο περιβάλλον τους για να μπορούν να προσαρμόζονται έγκαιρα και να υπερασπίζονται ή και να βελτιώνουν την θέση τους.  Έχοντας αυτά υπόψη, είναι κατανοητό ότι η ανάλυση SWOT είναι απαραίτητο να διενεργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, γιατί οι εξελίξεις στο περιβάλλον της επιχείρησης είναι συνεχείς και έτσι πρέπει να είναι και η αντιμετώπισή τους.

Μετά από τα παραπάνω, είναι εύκολα αντιληπτό πόσο αναγκαία είναι η ανάλυση SWOT προκειμένου για την επέκταση της επιχείρησης σε ξένες αγορές. Οι ξένες αγορές αποτελούν εντελώς νέα και άγνωστα περιβάλλοντα για την επιχείρηση, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν για να διαπιστωθούν οι ευκαιρίες που προσφέρουν και να επιχειρηθεί το πάντρεμα με τις δυνατές πλευρές της και, ταυτόχρονα, να αμβλυνθούν οι αδυναμίες και να  αντιμετωπισθούν οι απειλές.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα κτισθεί το πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης για κάθε αγορά στην οποία δρα ή επιθυμεί να δράσει, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και μιας ξένης αγοράς.

Η ανάλυση SWOT πρέπει να διενεργείται προσεκτικά, με σοβαρότητα και χωρίς συναισθηματισμούς, ώστε να καταγράφεται η πραγματική κατάσταση. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση η επιχείρηση να πάρει τις σωστές αποφάσεις για επιτυχή πορεία σε οποιαδήποτε αγορά, εντός και εκτός συνόρων.

Επειδή, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, εάν η επιχείρηση αισθάνεται ότι δεν είναι σε θέση να κάνει η ίδια την ανάλυση SWOT, καλό είναι να διαθέσει κάποιο ποσό και να επιζητήσει τις υπηρεσίες ενός ειδικού συμβούλου. Η επένδυση στην ανάλυση SWOT αξίζει πραγματικά την προσπάθεια.

Γιάννης Παπαδημητρίου

18/01/2016

Υ.Γ. (Η παρούσα ανάρτηση προέρχεται από μπροσούρα με τίτλο «Εξαγωγές για την μικρομεσαία     ελληνική επιχείρηση» που επεξεργάζεται ο γράφων)

Ξένες επενδύσεις και μάρκετινγκ

Γενική είναι η διαπίστωση ότι πρέπει να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις για να βγούμε από την ύφεση  και να υπάρξει και πάλι ανάπτυξη στην οικονομία και μείωση έτσι της μεγάλης ανεργίας που μαστιζει την χώρα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις αυτές, υπό τις παρούσες συνθήκες ανύπαρκτης ρευστότητας,  μπορεί να προέλθουν μόνο από το εξωτερικό.

Οι επενδύσεις από το εξωτερικό, εκτός από την συμβολή τους στην μεγέθυνση του ΑΕΠ θα βοηθήσουν και στην αύξηση της ρευστότητας, που αυτή την στιγμή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Στην δημόσια συζήτηση, η άποψη για την αναγκαιότητα προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό φαίνεται να εδραιώνεται στην μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται τώρα πλέον και ο Σύριζα, μετά τις εξελίξεις στο κόμμα αυτό και την απόφασή του υπέρ της παραμονής της χώρας στο Ευρώ. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα φωνές στον Σύριζα υπέρ των προ της μεταστροφής απόψεων, για μεγαλύτερη δηλαδή εμπλοκή του κράτους στην οικονομία, οπότε οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, οι φωνές αυτές είναι μάλλον αδύναμες και υπό την πίεση του μνημονίου, αλλά και την στάση του κ. Τσίπρα που φαίνεται αποφασισμένος να το εφαρμόσει, πρέπει να μην είναι ικανές να επιβάλλουν την γραμμή τους.

Σαν συνέπεια των παραπάνω, μπορούμε νομίζω να δεχτούμε ότι υπάρχει σε μεγάλη έκταση πολιτική συναίνεση υπέρ των επενδύσεων από ξένες επιχειρήσεις.

Η πολιτική συναίνεση είναι σημαντικότατος παράγοντας δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος υπέρ των επενδύσεων γενικά και ειδικότερα υπέρ της προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν αρκεί η ικανοποίηση μόνο αυτής της προϋπόθεσης. Είναι και ένας καλός αριθμός άλλων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, επίσης.

Στο σημείο αυτό, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει, έστω για την κατανόηση του προβλήματος, η διαδικασία που έχει επικρατήσει και εφαρμόζεται στο μάρκετινγκ, προκειμένου για την επέκταση μιας επιχείρησης σε μια νέα αγορά, ιδιαίτερα μια αγορά του εξωτερικού.

Ένας μαρκετίστας, προκειμένου να προτείνει στην διοίκηση της εταιρείας του την επέκτασή της σε μια ξένη αγορά, ερευνά και λαμβάνει υπόψη του τα ισχύοντα στο περιβάλλον της νέας αγοράς και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το μακροπεριβάλλον (macro environment) και το άλλο το μικροπεριβάλλον (micro environment), (βλ. προηγούμενη ανάρτηση στο παρόν μπλόγκ).

Στο μακροπεριβάλλον που αποτελεί τον ευρύτερο περίγυρο της επιχείρησης σε μια αγορά, συγκαταλέγονται, το πολιτικο/θεσμικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο, το κοινωνικο/πολιτιστικό πλαίσιο και το τεχνολογικό πλαίσιο που επικρατούν στην αγορά αυτή.

Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης σε  μια αγορά αφορά στον άμεσο περίγυρό της.Στο μικροπεριβάλλον συγκαταλέγονται οι αγοραστές, οι ανταγωνιστές, οι ενδιάμεσοι, οι προμηθευτές και το κοινό.

Ο ξένος επενδυτής λειτουργεί όπως μια επιχείρηση που ερευνά να επεκτείνει τις πωλήσεις της σε μια νέα αγορά του εξωτερικού. Ερευνά την οικονομία της χώρας στην οποία  προτίθεται να επενδύσει.

Βασικός στόχος της διερεύνησης του μακρο και μικροπεριβάλλοντος της οικονομίας της ξένης χώρας είναι ο εντοπισμός και η μελέτη των ευκαιριών ( opportunities) και των απειλών (threats) που ενδεχόμενα θα συναντήσει η επιχείρηση. Όσο περισσότερο υπερτερούν οι ευκαιρίες έναντι των απειλών, τόσο μεγαλύτετρη είναι η πιθανότητα η επιχείρηση να αποφασίσει υπέρ της δραστηριοποίησής της στην ξένη χώρα.

Σε αντίθεση με τις συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος, εκείνες του μακροπεριβάλλοντος είναι μεγαλύτερης και πρωταρχικής σημασίας για την απόφαση μιας επιχείρησης να επενδύσει σε μια ξένη χώρα. Για την επιχείρηση οι συνθήκες αυτές είναι δεδομένες. Δεν μπορεί να τις επηρεάσει. Την δυνατότητα αυτή έχει μόνο η κυβέρνηση της χώρας.

Με άλλα λόγια,  η ελληνική κυβέρνηση, αν έχει την βούληση,  μπορεί να πάρει τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την διαμόρφωση ευνοϊκού για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων μακροπεριβάλλοντος. Η υποτιθέμενη συναίνεση της πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων, για πρώτη φορά στα χρονικά της σύγχρονης Ελλάδας, αποτελεί ευνοϊκό πλαίσιο για μια τέτοια εξέλιξη. Με την «βοήθεια» και του μνημονίου που επιβάλλει μια σειρά από απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας μεταρρυθμίσεις, που έπρεπε ούτως ή άλλως να τις είχαμε κάνει προ πολλού από μόνοι μας, πιστεύω ότι θα κάνουν το έργο της κυβέρνησης πιο εύκολο.

Τέλος, θεωρώ, ότι η κατάσταση της χώρας θα ήταν πολύ καλύτερη σήμερα, αν οι κάθε είδους ηγέτες μας και οι διαμορφωτές κοινής γνώμης, είχαν κάποια επαφή με τις διαδικασίες του μάρκετινγκ ή αν οι πολιτικοί μας και ειδικότερα οι βουλευτές μας, αντί μελών των οικογενειών ή φίλους τους, προσλάμβαναν στα γραφεία τους στην βουλή μαρκετίστες για συμβούλους τους. Θα γνώριζαν έτσι την σημασία και θα συνέβαλλαν στην διαμόρφωση του κατάλληλου για την προσέγγιση ξένων επενδύσεων μακροπεριβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, κάτι που είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να γίνει σήμερα για την υπέρβαση της κρίσης.

Γιάννης Παπαδημητρίου

16/11/2015

Το μακροπεριβάλλον της επιχείρησης σε μια αγορά

Σε συνέχεια του προηγούμενου  σημειώματος “Μάρκετινγκ στην εσωτερική και τις ξένες αγορές” ακολουθεί σήμερα το σημείωμα για το μακροπεριβάλλον της επιχείρησης σε μια αγορά.

Στο μακροπεριβάλλον που αποτελεί τον ευρύτερο περίγυρο της επιχείρησης σε μια αγορά συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Το πολιτικο/θεσμικό πλαίσιο
 • Η οικονομικό πλαίσιο
 • Το κοινωνικο/πολιτιστικό πλαίσιο
 • Το τεχνολογικό πλαίσιο

της χώρας στην οποία λειτουργεί η συγκεκριμένη αγορά.

Πολιτικο/θεσμικό πλαίσιο:

Αναφέρεται στο υφιστάμενο πολιτικό και θεσμικό καθεστώς της χώρας όπου λειτουργεί η υπό στόχευση αγορά, όπως αυτό διαμορφώνεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παντός είδους διατάξεις, ρυθμίσεις και γενικότερα πράξεις της κυβέρνησής της και της διοίκησης.  Εδώ ανήκουν π.χ. ζητήματα όπως το καθεστώς λειτουργίας της οικονομίας και του εξωτερικού εμπορίου, η φορολογική πολιτική, οι διατάξεις προστασίας του περιβαλλοντος και του καταναλωτή, αλλά και οι πολιτικές/διοικητικές, ανοιχτές και κεκαλυμένες (διαφθορά κλπ.) παρεμβάσεις, που ανάλογα με την περίπτωση και την χώρα μπορεί να είναι από ελάχιστες μέχρι καθοριστικής σημασίας κ.ά.

Οικονομικό πλαίσιο:

Στο οικονομικό πλαίσιο περιλαμβάνονται παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική και γενικότερα την οικονομική δραστηριότητα στην χώρα, το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη των αγοραστών, τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές σχέσεις με τον έξω κόσμο και γενικά οι εξελίξεις στα μακροοικονομικά μεγέθη. Τέτοιοι παράγοντες είναι π.χ.  η οικονομική συγκυρία (ύφεση, ανάκαμψη κλπ.) , ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, η ανεργία,  τα επιτόκια,  η φορολογία, ο πληθωρισμός, το διαθέσιμο εισόδημα, οι τιμές συναλλάγματος κ.ο.κ.

Κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο

Το κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο επηρεάζει τις ανάγκες, τις επιθυμίες, αλλά και τα μεγέθη των ομάδων αγοραστών σε μια αγορά.  Κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες είναι π.χ. ο πληθυσμός και η κατανομή του κατά ηλικίες, ο ρυθμός ανάπτυξής του, οι δομικές ανακατατάξεις του, ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης, η εναντίωση στο κάπνισμα, ο τρόπος ζωής (lifes style), η έμφαση στην ασφάλεια, το σύστημα κοινωνικών και ηθικών αξιών κ.ά.

Το τεχνολογικό πλαίσιο:

Στο τεχνολογικό πλαίσιο περιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με ή προέρχεται από την τεχνολογία. Π.χ. τα διατιθέμενα ποσά για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι καινοτομίες, οι ρυθμιστικές διατάξεις για την έρευνα, η μεταφορά τεχνολογίας από άλλες χώρες κλπ.

Το μακροπεριβάλλον είναι γνωστό στα πλαίσια του μάρκετινγκ ως P.E.S.T. που είναι το ακρονύμιο για Political, Economical, Social και Technological environment.

Στο επόμενο σημείωμα θα αναφερθούμε στο μικροπεριβάλλον της επιχείρησης σε μια αγορά.

Tag Cloud

%d bloggers like this: